ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση αυτού του ιστότοπου (εφεξής η“Ιστοσελίδα”), υπόκειται στους ακόλουθους όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας και σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο, δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε επίσκεψη ή χρήση της. Σε αντίθετη περίπτωση, η χρήση της Ιστοσελίδας θα αποτελεί απόδειξη ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής “Όροι” Χρήσης” ή απλά “Όροι”). Η εταιρεία  «Θ& Χ Καλογρίτσας ΑΕ » ή/και οποιεσδήποτε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες (εφεξής η “Εταιρεία“) μπορεί να αναθεωρήσει και να ενημερώσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες υποχρεούνται να επιθεωρούν τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας σε τακτική βάση, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται την αποδοχή τυχόν αλλαγών.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, απεικονίσεων κλπ. (εφεξής το “Περιεχόμενο”) αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, εξαιρουμένων των ρητώς αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, χρήση, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή εν γένει επεξεργασία του “Περιεχομένου”, ολικά ή τμηματικά, χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση/άδεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το “Περιεχόμενο” και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του Περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή, για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την Εταιρεία. Οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρει τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών ή φορέων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των εν λόγω φορέων, οι οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει με την Εταιρεία. Επίσης, σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαπιστώσει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο, παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kalogritsas.gr..

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή καταλληλόλητα του Περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Όλες οι πληροφορίες του Περιεχομένου παρέχονται «ως έχουν». Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτή της αμέλειας, δεν φέρει καμία ευθύνη η Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, προερχόμενη από την χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή του Περιεχομένου, ούτε την ανυπαρξία “ιών”, είτε πρόκειται για την Ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνει ο χρήστης το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Εάν χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε συνδέσμους στην Ιστοσελίδα προς ιστότοπους που δεν διατηρούνται από την Εταιρεία μας, θα αποχωρήσετε από το kalogritsas.gr Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν υπόκεινται στον έλεγχο της Εταιρείας μας και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η Εταιρεία μας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους σε εσάς μόνο για τη διευκόλυνσή σας και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται σύσταση, υιοθέτηση ή έγκριση του σχετικού ιστότοπου από την Εταιρεία.

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, του κοινοτικού δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων διαπιστωθεί ή κριθεί ότι είναι αντίθετη με το εν λόγω νομικό πλαίσιο ή διαπιστωθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα ισχύει, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης. Για οποιεσδήποτε διαφορές που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης/επισκέπτης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για:

  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου,
  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει τα ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα (νεανικότητα) κ.λπ.,
  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή την διάσπαση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  6. ηθελημένη ή μη, παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς επίσης και από τις σχετικές διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Ειδοποίηση Απορρήτου.